Еджэркъуаехэм ясайт - Разное - Каталог статей - Cайт аула Егерухай

Каталог статей

Главная » Статьи » Разное

Еджэркъуаехэм ясайт


      Кощхьэблэ районым ит къуа­джэу Еджэркъуае фэгъэхьыгъэ сайт Интернетым къыщызэ­Iуахыгъ. Ащ къихьэгъэ къэбархэмрэ тхыгъэхэмрэ тяджагъ, тыгу рихьыгъэх ыкIи тагъэ­гу­шIуагъ.
      Сайтыр къызэIузыхыгъэм Еджэркъуае ехьылIэгъэ къэбарэу ыгъотыгъэр зэкIэ къыригъэхьагъ. Къэбархэм ренэу ахегъахъо, къэбарыкIэхэм алъэхъу. Къуаджэм икъэхъукIэ къыщегъэ­жьагъэу инепэрэ щыIакIэ къынэсэу сайтым нэIуасэ зыщыфэтшIышъущт.
      Къэбар гъэшIэгъон къызылъыIэсы­жьы­гъэ е ишIошIхэмкIэ цIыфхэм адэгуащэ зышIоигъохэр сайтым къыра­гъэблагъэх, ятхыгъэхэр къыхаутых.
      Iофыгъо зэфэшъхьаф 40 фэдизмэ сайтым уащытегущыIэн уфит. Ахэр Еджэркъуае къыкIугъэ гъогум, цIыф цIэрыIоу къыдэкIыгъэхэм, ныбжьыкIэ­хэм, ахэм спортыр шIу зэралъэгъурэм, нэмыкIхэми афэгъэхьыгъэх.
      Къуаджэм ом изытет мафэ къэс зы­щыфэдэщтыри сайтым къыредзэ. Хьа­кIэщэу зэхищагъэм урегъэблагъэ. Сайтым къихьэрэ цIыфхэм уадэгущыIэн плъэкIыщт. БзитIум язэу, адыгабзэмрэ урысыбзэмрэ, узыфаемкIэ укъэтхэн уфит. Джащ фэдэу сурэтхэм, мэкъэгъэ­Iухэм, зэдэгущыIэгъухэм афэгъэхьыгъэ едзыгъохэр иIэх. Адыгэ быракъым, адыгэ лъэкъуацIэхэмрэ тамыгъэхэмрэ, адыгэ хабзэм, мэкъамэхэм, культурэм къатегущыIэрэ тхыгъэхэр ныбжьыкIэ­хэмкIэ пшъхьапэх.
      Сайтым Еджэркъуае щыпсэухэрэм язакъоп зилIэкъо тамыгъэхэр къизы­дзагъэхэр. Абдзаххэм, бжъэдыгъухэм, мэхъошхэм, кIэмгуехэм, убыххэм, черкесхэм, шапсыгъэхэм яехэри иплъэ­гъощтых. Зитамыгъэ зыфэдэр зымы­шIэ­хэрэмкIэ ар IэпыIэгъушIу.
      Еджэркъуаехэм афэдэу адыгэ къуа­джэ пэпчъ сайтхэр яIэхэ зыхъукIэ, цIыфхэр нахь зэрэшIэнхэмкIэ, къуа­джэхэм къащыхъурэ-къащышIэхэрэр зэлъагъэIэсыжьынхэмкIэ ишIуагъэ къэкIощт. Къызщыхъугъэ къуаджэр къызытIысыгъэм къыщегъэжьагъэу зэрэпсэугъэр, гъэхъагъэу ышIыгъэхэр, ар зыгъэдэхэгъэ цIыфхэр зыфэдагъэхэр цыпэ-цыпэу къоджэдэсхэм аугъоижьынхэ алъэкIыщт.
      Лъэпкъ тарихъым сайтым чIыпIэ гъэнэфагъэ щыриI. НэмыкI сайт зэфэ­шъхьафхэм къарыхьэгъэ тхыгъэ гъэ­шIэ­гъонхэу адыгэхэм яблэкIыгъэ уахътэ фэгъэхьыгъэхэм ущяджэн плъэкIыщт. Ащ къыхэхыгъ Анцокъо Был Мусафэ ыкъоу илъэс 74-рэ зыныбжьыгъэм къыIотэгъэ къэбарэу 1940-рэ илъэсым  шэкIогъу мазэм, Хьэсаныкъо Р. ытхыжьыгъагъэр. мары ар:
      «Мэз чIэгъым къычIэкIыхи Лабэ дэжь къызэтIысыхэм адыгэхэм унашъо яIэу зэдэпсэущтыгъэх, лIы хэхыгъэхэр яIагъэх. Унэгъо 50 пэпчъ ичIыгу Iахь ратыщтыгъ, чIыгур плIэу зэтыраутыщтыгъ.
      УнэгъуиплI пэпчъ зы пхъэIашэ иIагъ, ащ цуий кIэшIэгъагъ, нэб­гыриплI игъусагъ. ЛэжьакIо зыдэкIы­хэ­кIэ, къакъыр кIыхьэ ашIыти, ащ яIапIэхэр чIалъхьэщтыгъэх.
      ЧIыгур къорэгъкIэ агощыщтыгъ. Нахьыжъым быракъыр зыдигъэчъае­кIэ, жъоныр рагъажьэщтыгъ. За­гъэпсэфынэу зыхъукIи быракъым къыгъэлъагъощтыгъ. ЗэкIэри зэдэIэ­пыIэхэзэ, Iоф зэдашIэщтыгъэ. Лэ­жьыгъэр залэжькIэ, иугъои­жьын уна­гъо пэпчъ хэлажьэщтыгъ.
      Шхынхэр унагъо пэпчъ щашIы­щтыгъэх. ГъэжъохэкIхэр, бахъсымэр, мэджаджэр агъэхьазыры­щтыгъэх.
      ТхьэчIэгъ адыгэхэр къызычIэкIы­гъэхэр илъэс зытIущ зэхъум джащ фэд зэрэщыIагъэхэр. Ащ ыуж «ме­же­войкIэ» чIыгур агощи, шъхьадж иунагъо фэлэжьэжьынэу хъугъагъэ. Ажгъойкъо Аслъанбэч горскэ судэу Мыекъуапэ дэсыгъэти, ащ чIыгу Iахьыр къыщыратыгъагъ».
      Къэбарыр къэзыIотэгъэ Бэл къызыщыхъугъэр къуаджэу Гъобэкъуай, зыдэсыгъэр Еджэркъуай.
      Къэнагъэр сайтыр къызэIузы­хыгъэм нэIуасэ шъуфэтшIынэу ары. Ар кIэлэ ныбжьыкI, Еджэркъуае къыщыхъугъ, Краснодар дэт къэралыгъо аграрнэ университетым ще­джэ, я 5-рэ курсым ис. ЫцIэр Темыркъан. Брыцухэм ащыщ.

Аферым, Темыркъан!

Шъаукъо Аслъангуащ.

Статья из газеты "Адыгэ макъ" от 14 марта 2013.


Источник: http://www.adygvoice.ru/newsview.php?uid=10243
Категория: Разное | Добавил: Егерухай (14.03.2013) | Автор: Темиркан
Просмотров: 604 | Теги: Шъуакъо Аслъангуащ, Анцокъо Был, Брыцу Темыркъан, Еджэркъуаехэм ясайт | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:
Код *:
История
ФК "ЕГЕРУХАЙ"
Интересное
Тамыгъэхэр
Разделы
Категории раздела
Мои статьи [1]
Важное [2]
Адыгея [2]
История [5]
Спорт [4]
Разное [3]
Архив новостей
Прогноз погоды
Егерухай 
Наши друзья

Джэгуак1уэ
Черкесы (адыги) - история и генеалогия

ELOT.RU
Черкесский сайт - для черкесов, о черкесах

МО Егерухай
Сайт администрации МО аул Егерухай

Форма входа
Облако тегов
футбол адыгея адыгские адыгэ адыгская 21 мая 1864 года бричев брыцу кошехабль Иналов Аскербий Брафтов Анцокъо Был 2012 года блечепсин 8 Марта абасова айтекова Егерухай Еджэркъуай адыгэ спорт
Статистика
Поиск по сайту
Корзина
Ваша корзина пуста