Кубокыр рахыгъ! - 9 Февраля 2013 - Cайт аула Егерухай
Главная » 2013 » Февраль » 9 » Кубокыр рахыгъ!
11:16
Кубокыр рахыгъ!
ЗиешIакIэ къэзыгъотырэр текIо
 
 
«Еджэркъуай» Кощхьэблэ район - «Инэм» Тэхъутэмыкъое район - 3:2.

Чъэпыогъум и 5-м республикэ стадионэу «Юностым» щызэIукIагъэх.

Зезыщагъэр: А. Вольвач - Мыекъуапэ.


 
      Адыгэ Республикэм футболымкIэ и Кубок икъыдэхын фэбэнэрэ командэхэу кIэух ешIэгъум щызэIукIагъэхэр дэгъоу зэрэшIэх. Адыгэ Республикэм изэнэкъокъу зэдыхэлажьэхэу, текIоныгъэр къыдэзыхыщтыр язэрэмыгъашIэу, яешIэгъухэм тяплъэу къыхэкIыгъ. Кубокым фэгъэхьыгъэ зэIукIэгъур заублэм, Тэхъутэмыкъое районым ифутболистмэ яешIакIэ нахь тшIогъэшIэгъоныгъ. Хьатитэ Алый игъусэхэр зылъищэхэзэ, гупчэр IэшIэхэу къызэранэкIыщтыгъ, ешIапIэм ыбгъухэр агъэфедэхэзэ къэлапчъэм благъэу екIущтыгъэх.
      Инэм икомандэ пчъагъэр 2:0-м зынегъэсым, текIоныгъэр къыдэзыхыщтыр къэшIэгъошIоу бэмэ алъытэщтыгъ. Еджэркъуаехэр нахь жъажъэу ешIэщтыгъэх. АпэкIэ зилъыхэкIэ къэлапчъэм дэжь щыбанэщтыгъэр мэкIаIоу къытщыхъущтыгъ. А уахътэм нэбгырэ зырызхэм яIэпэIэсэныгъэ къызэрагъэлъагъорэм имэхьанэ зыкъиIэтыгъ. Хьапыщт Арсен «Инэмыр» ыгъэрэхьатыгъэщтыгъэп, ухъумакIомэ бырсыр ахилъхьэщтыгъ. Джабгъу лъэныкъомкIэ къыщыпэуцугъэ футболистыр А. Хьапыщтым къызэринэкIи, хъагъэм Iэгуаор ридзагъ. Мамыжъ Муратэ къэлапчъэм Iэгуаор дидзи, пчъагъэр 2:2 хъугъэ.
      Тэхъутэмыкъое районым ифутболистхэр шъэбащэу ешIэщтыгъэхэми, футбол дахэ къагъэлъагъощтыгъ. А. Хьатитэм, А. Цимбалист, Э. Кумсаровым пчъагъэр зэрахъокIынэу амалышIухэр яIагъэх. «Еджэркъуаем» икапитанэу Хьапыщт Ислъам язэхэщакIоу ухъумэн Iофыгъхэр къоджэ футболистмэ дэгъоу агъэцакIэх, ау ахэри хэукъохэу къыхэкIы. Тэхъутэмыкъуаемэ пчъагъэм зэрэхамыгъэхъуагъэр лъэшэу къягоуагъ. Хьапыщт Арсен «къызыбгырыуи», ухъумакIор ыгъэплъэгъугъ, къэлапчъэм Iэгуаор дидзагъ - 3:2. Тэхъутэмыкъуаехэр ащ ыуж гуIагъэх шъхьаем, Iэгуаор «къямыдэIужьэу» къытщыхъущтыгъ.

    Тафэраз

Хьатитэ Алый, Эрол Кумсаровыр, Алексей Цимбалист, ЛIый Юр, Джарымэ Арамбый, КIэрмыт Рэмэзан, Владимир Рублевыр, Андрей Стетюхэ, Игорь Иноземцевыр, Роман антоненкэр, Хьатитэ Азэмат, нэмыкIхэри Тэхъутэмы¬къое районым икомандэ щешIагъэх.

    «Еджэркъуаем» щытхъур къыфэзыхьыгъэхэр:

КъэлэпчъэIутыр: Пыхъу Заур; ешIакIохэр: Айтэчыкъо Рустам, Пщыжъ Айдэмыр, Тхьаркъохъо Аскэр, Брыцу Тимур, Шышъхьэ Азэмат, Шышъхьэ Арамбый, Хьапыщт Арсен, Хьапыщт Ислъам, Гъыдзэ Азэмат, Едыдж Аслъан, Мамыжъ Мурат, Дэгужъые Мурат, Дэгужъые Рэмэзан, ПIатIыкъо Айдэмыр, Акъущ Байзэт, Бэрдэсэ Тимур, Къанэкъо Мурат, Батышэ Исхьакъ. Тренерыр Инал Аскэрбый.

    АфэгушIуагъэх

      Адыгэ Республикэм футболымкIэ и Кубок «Еджэркъуаем» къыдихыгъ.
Мэфэ заулэкIэ узэкIэIэбэжьмэ, Адыгэ Республикэм футболымкIэ изэнэкъокъу аухыгъ. Апэрэ чIыпIэр «Кощхьаблэм» фагъэшъошагъ, тренерыр Юсуп Руслъан, «Еджэркъуаер» ятIонэрэ хъугъэ. «Улапэм» ящэнэрэ чIыпIэр ыхьыгъ, тренерыр Пэунэжь Азэмат.
      ХагъэунэфыкIырэ чIыпIэхэр къыдэзыхыгъэмэ Адыгэ Республикэм физкультурэмкIэ ыкIи спортымкIэ и Комитет итхьаматэу Хьасанэкъо Мурат, тиреспубликэ футболымкIэ ифедерацие ипащэу Николай Походенкэр афэгушIуагъэх, шIухьафтынхэр аратыжьыгъэх. Адыгэ Республикэм ифутбол хэхъоныгъэхэр зэришIыхэрэр зэнэкъокъухэм хэпшIыкIэу къахэщыгъ. Къалэхэм, район гупчэхэм ямызакъоу, къуаджэхэм футбол ешIапIэхэр къащызэIуахыгъэх. Физкультурэм пыщагъэмэ япчъагъэ хэхъо.

- Тхьаегъэпсэух зэхэщакIохэр, зичэзыу зэнэкъокъухэм тахэлэжьэным тыфэхьазыр, - къытаIуагъ футболистхэм ацIэкIэ Хьатитэ Алыйрэ Хьапыщт Ислъамрэ. - Къуаджэхэм къарыкIыхэзэ ешIэгъумэ нэбгырабэ зэряплъырэм лъэшэу тигъэгушIуагъ.Сурэтым итхэр: Еджэркъуаерэ Инэмрэ якомандэхэр.

ЕмтIылъ Нурбый.

Статья из газеты "Адыгэ макъ".
Просмотров: 565 | Добавил: Егерухай | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email:
Код *:
История
ФК "ЕГЕРУХАЙ"
Интересное
Тамыгъэхэр
Разделы
Архив новостей
Прогноз погоды
Егерухай 
Наши друзья

Джэгуак1уэ
Черкесы (адыги) - история и генеалогия

ELOT.RU
Черкесский сайт - для черкесов, о черкесах

МО Егерухай
Сайт администрации МО аул Егерухай

Форма входа
Облако тегов
футбол адыгея адыгские адыгэ адыгская 21 мая 1864 года бричев брыцу кошехабль Иналов Аскербий Брафтов Анцокъо Был 2012 года блечепсин 8 Марта абасова айтекова Егерухай Еджэркъуай адыгэ спорт
Статистика
Поиск по сайту
Корзина
Ваша корзина пуста